Overslaan en naar de inhoud gaan

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GOLDEN RETRIEVER CLUB BELGIUM V.Z.W. / ASBL (458.671.626), AANGESLOTEN BIJ DE KKUSH-RUCSH nr. 1094 ALGEMEEN

Art.1.Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien.

Art. 2. Alle functies zijn onbezoldigd. Om de drie jaar vervallen drie bestuursfuncties volgens het hierna vermelde principe: Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst van de bestuursleden die zij vervangen. Voor het eerst zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1998 drie bestuursleden herkiesbaar en dit eenmalig volgens Iottrekking. Het rooster van aftreden kan geraadpleegd worden op het secretariaat. De voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder mogen nooit in hetzelfde jaar uittredend zijn.

Art. 3.De functies van het Dagelijks Bestuur kunnen niet gecumuleerd worden. Elk bestuurslid is verant-woordelijkheid verschuldigd ten overstaan van de Raad van Bestuur.Alle bestuursfuncties worden jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Art. 4.Teneinde zoveel mogelijk leden te betrekken bij de werking van de Club worden een aantal commissies opgericht voor specifieke activiteiten. In elke commissie zetelt een lid van de Raad van Bestuur als voorzitter. Deze zal tijdens de bestuursvergaderingen verslag uitbrengen over de werking en de plannen van de commissie. De voorzitter van de club heeft van rechtswege zitting in elke commissie. Elke commissie kan voorstellen doen, de eindbeslissing blijft echter bij de Raad van Bestuur. Volgende commissies worden thans voorzien: - redactiecommissie fokkersgroep werkcommissie websiteteam Deze opsomming heeft géén beperkend karakter en kan worden uitgebreid of gewijzigd naargelang de noodzaak. OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIES VAN HET DAGELIJKS BESTUUR.

Art. 5. De voorzitter, van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur, van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Ledenvergaderingen. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor de handhaving van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. Hij ondertekent de kasverslagen en de goedgekeurde notulen van deze vergaderingen. Hij kan eigenmachtig beslissen over het samenroepen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering zonder de goedkeuring van de andere leden van de Raad van Bestuur.

Art. 6.De ondervoorzitter, vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Hij vervangt de voorzitter bij diens ontslag als voorzitter of als bestuurslid. Hij heeft dan dezelfde rechten en plichten. Hij houdt bestendig een inventaris bij van alles wat de vereniging in eigendom bezit en is hiervoor verantwoordelijk. Hij houdt zich eveneens bezig met de keuze van de aankopen in overleg met de Raad van Bestuur.

Art. 7.De secretaris, voert alle briefwisseling van de vereniging, waarvan hij kopie houdt en op elke vergadering van de Raad van Bestuur verslag over uitbrengt. Jaarlijks stelt hij/zij een verslag samen omtrent de activiteiten van de vereniging. Dit verslag zal na goedkeuring van de Raad van Bestuur op de dagorde worden geplaatst van de Algemene Vergadering. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve kant van alles wat de vereniging organiseert. Hij/zij houdt genummerd de verslagen bij van alle door de vereniging gehouden vergaderingen evenals de kasverslagen.

Art.8.De penningmeester, is verantwoordelijk voor de gelden en de geldmiddelen van de vereniging. Voor het doen van de uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen heeft hij de goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Hij/zij is belast met het bijhouden van het kasboek en legt op de jaarlijkse Algemene Vergadering (A.V.) verantwoording af over het Bestuur. Hij/zij bezorgt op elke vergadering van de Raad van Bestuur aan alle bestuursleden een afschrift van het periodiek kasverslag waarvan het origineel, na goedkeuring, door twee bestuursleden wordt ondertekend. Hij/zij zorgt voor de financiële afwikkeling van ieder door de vereniging gehouden manifestatie. Het kasboek en de verantwoording hiervan; door middel van kasbewijzen, rekeningen en dergelijke; wordt vooraf aan een onderzoek onderworpen door de kascommissie. De goedkeuring van het kasboek door de A.V. wordt beschouwd als ontheffing van de penningmeester over diens beleid van het afgelopen jaar. Van alle door de vereniging aanvaarde leden houdt hij/zij een alfabetisch en numeriek klassement bij. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de ledenlijst, voor de opname van de nieuwe leden (na goedkeuring), voor de inning der lidgelden en het doorgeven van de nieuwe leden aan het secretariaat.

Art.9.De overige niet in functie benoemde bestuursleden hebben als taak de anderen te helpen en bij te staan in de uitvoering van hun functie.

Art.10. AlIe bestuursleden verbinden er zich toe om bij het beëindigen van hun functie de onder hun bevoegdheid zijnde verenigingsstukken aan het Dagelijks Bestuur binnen de 14 dagen over te maken.

Art.11.Het dagelijks bestuur heeft ook als taak het organiseren van allerlei manifestaties en dit in overleg met de leden. OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIES VAN DE COMMISSIES

Art.12.De verantwoordelijke van de werkcommissie organiseert samen met de leden van de werk-commissie alle activiteiten in verband met de workingtest, jacht en de jachtopleiding.

Art.13.De redacteur (-s) is (zijn) verantwoordelijk voor het Golden Retriever Magazine.

Art.14.De verantwoordelijke van de fokcommissie zorgt ervoor dat het Fokreglement strikt wordt toegepast, hij/zij organiseert samen met de andere commissieleden jaarlijks minstens één fokdag/jaar en zorgt voor de begeleiding en voorlichting van de leden bij hun fokplannen.

Art.15.Elk lid kan zich voorstellen om lid te worden van één der commissies, het aanvaarden van dit voorstel ligt echter alleen in de macht van de Raad van Bestuur. Uit elke commissie zal één commissielid afgevaardigd worden in de redactiecommissie. LIDMAATSCHAP

Art.16.Een lid dat zijn lidgeld niet betaald heeft binnen de maand februari van het betreffende jaar wordt geschrapt wegens wanbetaling. Een geschrapt lid kan pas opnieuw als lid van de vereniging toegelaten worden wanneer de achterstallige bijdragen aangezuiverd zijn.

Art.17.De voordelen van lidmaatschap zijn: * Mogelijkheid tot deelname aan alle activiteiten georganiseerd door de Club. * Abonnement op het GRM. * Fokadvies en pupbemiddeling. * Mogelijkheid tot het bijwonen van de informatieve voordrachten. * Toegang tot de Database. * Vermindering op het abonnementsgeld van het maandblad” Woef” VERGADERINGEN.

Art.18.De Raad van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar. Om geldig te vergaderen dient minstens de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig te zijn. Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur bepaalt de voorzitter de plaats en datum van de volgende vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter en ondervoorzitter neemt in eerste instantie de secretaris de functie waar, en in tweede instantie de penningmeester. Bij afwezigheid van het Dagelijks Bestuur wordt de vergadering uitgesteld. De secretaris verstuurt het verslag van de vergadering binnen de tien dagen na de vergadering aan al de leden van de Raad van Bestuur.

Art. 19.Bestuursleden die gedurende een jaar de bestuursvergaderingen niet bijwonen verliezen hun hoedanigheid als bestuurslid. Bestuursleden die zonder voorafgaandelijk mondelinge of schriftelijke verwittiging, aan een lid van het Dagelijks Bestuur, drie opeenvolgende vergaderingen niet bijwonen, verliezen eveneens hun hoedanigheid als bestuurslid.

Art.20.Ieder lid heeft het recht punten voor de dagorde van de A.V. in te dienen bij de secretaris. De Raad van Bestuur beslist of deze worden opgenomen. Een voorstel ondertekend door minstens 10 % van alle leden hoeft geen toestemming van de Raad van Bestuur. Alle voorstellen dienen minstens twee maanden voor de A.V. in het bezit te zijn van het secretariaat.

Art.21.Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk dan wel mondeling zal geschieden en bepaalt hij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal worden gehouden. VERKIEZING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 22.Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven plaatsen, worden benoemd geacht, zij die de meeste stemmen halen op de A.V., met dien verstande dat elke kandidaat minstens de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen moet behalen. Indien na een eerste stembeurt blijkt dat niet alle plaatsen bezet zijn vindt maximum een tweede stemronde plaats onder de kandidaten die in de eerste stemronde niet verkozen zijn. Leden uit hetzelfde gezin, of zij die onder hetzelfde dak wonen, kunnen niet allebei lid zijn van de Raad van Bestuur.

Art.23.Bij staking van stemmen is het uittredend bestuurslid verkozen boven een nieuwe kandidaat. Indien het gaat om twee uittredende bestuursleden, of twee nieuwe kandidaten is het oudste lid in dienstjaren gekozen. Indien deze criteria nog geen oplossing bieden is het oudste lid in leeftijd gekozen.

Art.24. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Mochten alsdan wederom de stemmen staken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art.25.Ongeldige stemmen (ondertekend, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd) komen niet in aanmerking. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. VERKIEZING VOOR DE KASCOMMISSIE

Art. 26. De kascommissie wordt verkozen uit en door de leden. Zij bestaat uit twee effectieve leden en een reservelid. Elk jaar wordt een nieuw reservelid verkozen. Het vorig reservelid neemt de plaats in van het effectief lid dat twee jaar deze functie heeft uitgeoefend. Elk aftredend effectief lid komt de eerstvolgende twee jaar niet in aanmerking voor herkiezing. Om deze procedure te starten zal eenmalig het lot beslissen wie voor het eerst aftredend is. ALLERLEI

Art.27.In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, heeft de Raad van Bestuur het recht die maatregelen te treffen die het om bestwil nodig acht.

Art.28.Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan alleen worden overgegaan door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd, op de algemene vergadering te Rumst op 25 februari 2005.