Show info

K.K.U.S.H . Reglement van de tentoonstellingen: klik hier.

KLASSENINDELING

Op C.A.C.I.B.-, C.A.C.- en open tentoonstellingen voor alle rassen moeten de volgende klassen worden opengesteld:

a. Jeugdklas: voor alle honden van 9 tot 18 maand. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C.I.B. of het C.A.C. maar komt wel in aanmerking voor de titel van Belgische Jeugdkampioen (zie reglement ‘Kampioenschappen’)

b. Intermediaire klas: voor alle honden van 15 tot 24 maanden. Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C.I.B. of het C.A.C.

c. Open klas: voor alle honden vanaf 15 maand. Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C.I.B. of het C.A.C.

d. Gebruikshonden klas: minimum leeftijd 15 maanden. Open voor de honden van de rassen onderworpen aan werkproeven, die een klassementsprijs (kwalificatie) of een C.Q.N./W.G.H. behaalden in een open C.A.C.- wedstrijd, eigen aan het ras. De exposant moet telkens het attest (of een fotokopie) conform aan het F.C.I.-model toevoegen, zoals het hem wordt afgeleverd door de Centrale Nationale Organisatie van het land waar hij verblijft (K.M.S.H., V.D.H., S.C.C., R.v.B., enz.). Dit attest vermeldt het type van de proef en of het resultaat geldig is voor deze klas. Wanneer het attest niet bij het inschrijfformulier gevoegd is, wordt de hond automatisch in open klas ingeschreven. De klas komt in aanmerking voor het C.A.C.I.B. of het C.A.C.

e. Kampioenklas: minimum leeftijd 15 maanden. Open voor honden die een Internationale of Nationale Schoonheidskampioentitel of een Internationale of Nationale tentoonstellingskampioentitel behaald hebben. Fotokopie van het certificaat verplicht bijvoegen. Indien dit niet is bijgevoegd, wordt de hond automatisch in de open klas ingeschreven. Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C.I.B. of het C.A.C.

f. Veteranenklas: voor honden ouder dan 8 jaar. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C.I.B. of het C.A.C. maar komt wel in aanmerking voor de titel van Belgisch Veteranenkampioen (zie reglement ‘Kampioenschappen’)

De volgende klassen mogen nog voorzien worden.

g. Minor Puppyklas: voor honden van minimum 3 tot 6 maanden mits in orde met de voorziene inentingen volgens de geldende importregels (in deze klas worden slechts de kwalificaties ‘veelbelovend’, 'belovend' 'voldoende', ‘diskwalificatie’ en ‘kan niet gekeurd worden’ gegeven).

h. Puppyklas: voor honden van 6 tot 9 maanden (in deze klas worden slechts de kwalificaties ‘veelbelovend’, 'belovend', 'voldoende' ‘diskwalificatie en ‘kan niet gekeurd worden’ gegeven).

Om de leeftijd te bepalen wordt rekening gehouden met de dag van de tentoonstelling. Honden die op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van respectievelijk 6 maanden, 9 maanden, 15 maanden, 18 maanden, 24 maanden en 8 jaar bereikt hebben dienen over te gaan naar de hogere leeftijfdsklas.

Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van individuele mededinging.

i. Koppelklas: voor twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht welke eigendom zijn van de exposant of gefokt door dezelfde fokker. Er kan slechts 1 koppel per ras naar de erering.

j. Groepsklas: voor minstens drie honden van dezelfde variëteit zonder onderscheid van geslacht, welke eigendom zijn van de exposant of gefokt door dezelfde fokker. Er kan slechts 1 groep per ras naar de erering.

Om in de koppelklas of de groepsklas te kunnen mededingen moeten alle honden ook ingeschreven zijn in één der klassen van individuele mededinging. Klassen van individuele mededinging zijn dus de klassen vermeld onder a, b, c, d, e, f., g en h.

Raadpleeg de desbetreffende reglementen van de K.K.U.S.H. en de F.C.I. voor de definitieve toekenning der Nationale en Internationale Kampioenschappen. ART. 24

Op een C.A.C.- en een Open tentoonstelling voor een groep rassen of één enkel ras of een clubmatch of rasspeciale wordt dezelfde klassenindeling toegepast als vermeld in Art. 23, nochtans mogen volgende klassen worden toegevoegd:

Fokkersklas: voor honden vanaf 15 maanden die toebehoren aan de fokker of door hem te dezer titel worden tentoongesteld. Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C.

Voortelersklas: voor honden (reu of teef) voorgebracht met minstens drie afstammelingen op de tentoonstelling tegenwoordig en ingeschreven in een klas van individuele mededinging. De klassering houdt alleen rekening met de waarde der afstammelingen en de prijzen worden toegewezen welke ook de ouderdom en de staat van het fokdier is; het volstaat dat hij/ zij ook op de tentoonstelling aanwezig is; deze hond dient zelf niet ingeschreven te zijn.

Het is eveneens verboden deel te nemen aan meer dan één klas van individuele mededinging vernoemd in Art. 23 met uitzondering uiteraard van de voortelersklas.

Kwalificaties en prijzen

Op tentoonstellingen is de keurmeester verplicht de kwalificaties "Uitmuntend - Zeer Goed - Goed – Voldoende – diskwalificatie – kan niet gekeurd worden" toe te kennen wanneer volgens hem de honden daarvoor in aanmerking komen. Als geldende handleiding voor de toekenning van één der predikaten is het volgende bepaald:

Uitmuntend. Het predikaat Uitmuntend kan slechts aan de honden worden toegekend, die het voor hun ras te stellen ideaal zeer nabij komen en daarvan slechts door kleine onvolmaaktheden of een enkele zéér geringe fout afwijken. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de kampioenschapsprijzen C.A.C. en C.A.C.I.B.

Zeer goed. Voor honden, die het ideaal wel nabij komen, doch door meerdere onvolmaaktheden, dan wel door een enkele fout van iets meer ernstige aard, niet in aanmerking komen voor het predikaat uitmuntend.

Goed. Voor honden, die als type van het ras voldoen, geen storende fouten hebben, doch die door het aantal of de graad van hun onvolmaaktheden, dan wel door gemis aan hoge kwaliteiten, te zeer van het voor het ras te stellen ideaal afwijken om het predikaat Zeer Goed te bekomen.

Voldoende. Voor honden die aan de in de raspunten gestelde eisen voldoen, doch storende fouten vertonen die van dien aard zijn dat zij niet voor de fok geschikt zin.

Diskwalificatie: Voor honden die niet voldoen aan het rastype, volgens de standaard een diskwalificerende fout tonen agressief of overdreven angstig gedrag vertonen.

Kan niet gekeurd worden: Voor honden die weigeren hun gangwerk te tonen, zich niet laten betasten of die geopereerd werden om structurele fouten te verbergen (oogleden, oren, staart, . . .)

Het kampioenschapcertificaat (C.A.C.) is het voorstel tot het bekomen van de Nationale titel van Schoonheidskampioen of tentoonstellingskampioen. De kampioenschapprijzen uitgeloofd op deze tentoonstelling dienen tot het bekomen van de titel kampioen, indien deze door de K.K.U.S.H. officieel bekrachtigd worden (zie reglement van het Nationaal Kampioenschap van de K.K.U.S.H art 4).

Het Internationaal Kampioenschapcertificaat (C.A.C.I.B.) is het voorstel tot het bekomen van de titel van Internationaal Kampioen (tentoonstellingskampioen of schoonheidskampioen). De internationale kampioenschapprijzen uitgeloofd op een tentoonstelling dienen tot het bekomen van de titel Internationaal Kampioen, indien deze door de F.C.I. officieel bekrachtigd worden.

Reserve - kampioenschapprijzen worden ingesteld voor de op één na beste reu en voor de op één na beste teef onder de voorwaarden als voor de kampioenschapprijzen is bepaald.

Nederlands