Statuten / Statuts / Statutes

NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 2 MEI 2002 VAN DE GOLDEN RETRIEVER CLUB BELGIUM V.Z.W. (458.671.626), AANGESLOTEN BIJ DE KKUSH nr. 1094

Titel 1. – Benaming - Zetel

Artikel 1

De naam van de vereniging luidt: Golden Retriever Club Belgium. Afgekort spreken we over de G.R.C.B.
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) waarvan zij de herzie­ningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen.

Artikel 2

De zetel is gevestigd te Rankhove 2, 1540 Herne, gerechtelijk arrondissement Brussel.
Deze kan worden overgebracht naar elke andere plaats binnen het Belgisch grondgebied bij beslissing door de raad van bestuur.
Iedere verandering van zetel moet binnen de maand worden bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Titel 2. -Doel

Artikel 3

Het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van het ras Golden Retriever in de ruimste zin van het woord.
Het inventariseren en verwerken van mogelijke problemen die kunnen optreden bij het fokken van Golden Retrievers.
Het begeleiden en voorlichten van leden.
Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.
De vereniging drijft geen nijverheids- of handelsdaden en beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verlenen aan haar leden.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrij­gen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Artikel 4

De vereniging werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel 3. -Leden

A. Toelating.

Artikel 5

De vereniging is samengesteld uit vaste leden (of effectieve leden) en toegetreden leden. De toegetreden leden vallen niet onder de Wet van 2 mei 2002, maar dienen de rechten en plichten te respecteren die in deze statuten zijn bepaald alsook het huishoudelijk reglement.
Het minimum aantal leden is drie en het maximum aantal buitenlandse leden bedraagt twee vijfde (2/5) van het totaal aantal leden. Personen die deel uitmaken van Belgische kynologische verenigingen welke niet aangesloten zijn bij de K.K.U.S.H, of van buitenlandse verenigingen welke niet aangesloten zijn bij de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.), mogen geen lid worden of blijven van de vereniging.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Personen die lid zijn van de raad van bestuur van een andere Belgische of buitenlandse kynologische vereniging, mogen niet toetreden tot de raad van bestuur evenwel mits uitdrukkelijke toestemming van de raad van bestuur.

Artikel 6

Hoofdleden zijn:

 1. de personen die per heden reeds hoofdlid zijn;
 2. elk nieuw lid dat, op voorstel van één hoofdlid, wordt aanvaard bij beslissing genomen door de raad van bestuur met een meerderheid der aanwezige stemmen.
 3. zij die het magazine ontvangen op zijn/haar naam.

Bijleden zijn:

 1. de personen die per heden reeds bijlid zijn;
 2. Samenwonende of gezinsleden van een hoofdlid van minimum achttien jaar en indien het hoofdlid zijn bijdrage heeft voldaan.

Ereleden kunnen voorgedragen of ontslagen worden door minimum 10 (tien) hoofdleden of bij beslissing genomen door de voltallige raad van bestuur met meerderheid van stemmen.

Artikel 7

Iedereen die wenst lid te worden, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur. Deze beslist vrij, met gewone meerderheid van stemmen, over elk verzoek tot toetreding. Indien blijkt dat een lid het aansluitingsformulier tot de vereniging bewust verkeerd heeft ingevuld, kan deze geen lid worden of blijven van de vereniging.
Door het ondertekenen van het aansluitingsformulier aanvaardt het nieuwe lid dat alle resultaten alsook gezondheidsresul­taten van zijn/haar hond(en) mogen gepubliceerd worden en voor dataverwerking worden aangewend.

B. -Ontslag - Uitsluiting - Schorsing.­

Artikel 8

De hoofd- en bijleden kunnen zich op ieder ogenblik vrijwillig terugtrekken mits de vereniging mits schriftelijk ontslag in te dienen op het secretariaat.
Het hoofd- of bijlid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald voor de algemene vergadering, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
De uitsluiting van een effectief of aangesloten lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen.
De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege, ingeval het lid overlijdt, failliet of onbekwaam of in staat van verlengde minder­jarigheid wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld.
Uittredende of uitgesloten leden en de rechtverkrijgenden van overleden leden hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen en van opbrengsten of van andere pres­taties vorderen, tenzij dit voor bepaalde goederen of waarden, door hem aangebracht, geregeld was bij zijn toetreding.
De raad van bestuur of de algemene vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan. Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

Titel 4. - Bijdragen.

Artikel 9

Het bedrag van de bijdrage van de hoofd-, en bijleden wordt bepaald op de algemene vergadering. Deze mag niet meer dan 100 (honderd) euro bedragen. Dit bedrag is steeds evenredig op één januari van ieder jaar aan te passen aan de index van de kleinhandelsprijzen volgens de volgende regel: basisbijdrage of 100 (honderd) euro vermenigvuldigt met de nieuwe index van november die de jaaraanpassing voorafgaat, en gedeeld door de basisindex van de maand van deze statutenwijziging
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van hoofdleden is minstens het drievoudige van de bijdrage van een bijlid.

Titel 5 - Algemene vergadering

Artikel 10

De algemene vergadering is samengesteld uit de vaste leden, enkel zij hebben stemrecht.

Artikel 11

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toege­kend door de wet of door de onderhavige statuten.
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de kwijting van de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid en een toegetreden lid;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 12

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen. Als algemene vergadering geldt de eerste vergadering van het jaar die in het eerste trimester van elk jaar moet plaatsvinden.
Alle hoofd- of bijleden worden uitgenodigd via het magazine of per brief, waarin de agenda wordt vermeld en tenminste acht dagen voor de vergadering wordt verzonden. De vergadering gaat door op de plaats vermeld in het magazine of in de brief.

Artikel 13

Een bijzondere algemene vergadering ( B.A.V.) wordt gehouden telkens de raad van bestuur zulks gerechtigd acht, of indien ten minste één vijfde (1/5) van de stemgerechtigde leden een gemotiveerde schriftelijke aanvraag hiertoe doen. Deze B.A.V. zal gehouden worden binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag.
De voorzitter van de vereniging kan eigenmachtig een bijzondere algemene vergadering samenroepen zonder de goedkeuring van de andere leden van de raad van bestuur. Deze B.A.V. dient eveneens gehouden te worden binnen de dertig dagen na het nemen van de beslissing er een te houden.

Artikel 14

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de ondervoor­zitter of de oudste van de aanwezige bestuurders.
De voorzitter wijst een secretaris en twee stemopnemers aan.
Alle vaste leden die minstens achttien jaar zijn, hebben gelijk stemrecht op de vergadering.
De vaste leden kunnen per schrijven, gericht aan de secretaris, tenminste twee maanden voor de datum van de algeme­ne vergadering, punten op de agenda van de vergadering laten brengen mits deze door ten minste één twintigste (1/20) van het totale ledenaantal ondertekend werden.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Wanneer alle vaste leden aanwezig zijn, en hiervoor een unaniem akkoord is onder deze leden, mag van de vooropgestelde agenda afgeweken worden.

Artikel 15

De besluiten worden genomen op de gewone algemene vergaderingen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen, beslist de stem van de voorzitter van de vergadering. Een meerderheid van twee derde is evenwel vereist bij het uitsluiten van leden.
De vergadering kan de statuten wijzigen, indien deze wijziging op de agenda is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt dat getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen op de vergadering vereist. Een meerderheid van vier vijfde van aanwezige stemmen is zelfs vereist voor het wijzigen van het doel of van één van de doeleinden van de vereniging en de ontbinding.

Artikel 16

De vaste leden hebben het recht om inzage van de notulen te vragen.
Deze inzage, zonder verplaatsing van de notulen, kan slechts geschieden op de zetel van de vereniging en in aanwezigheid van tenminste één bestuurder en de secretaris, opsteller van de notulen.

Artikel 17

De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie en maximum negen meerjarige leden, wo­nende op het Belgisch grondgebied, gekozen onder de hoofdleden door de algemene vergadering, voor alle bestuurders geldt een termijn van drie jaar. Elk jaar is één derde der bestuurders uittredend en herkiesbaar. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering, welke hierover beraadslaagt met een meerderheid van de aanwezige stemmen. Hun mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
Kandidaat bestuurders kunnen hun vacature schriftelijk overmaken aan de secretaris van de vereniging minstens twee maanden voor de algemene vergadering en gesteund door minstens twintig handtekeningen van hoofd- en/of bijleden. De secretaris zal de kandidaat bestuurder schriftelijk bevestigen van de goede en correcte ontvangst van zijn kandidatuurstelling.
De secretaris van de vereniging zal zorgen voor de publicatie van de namen van de bestuurders in de bijlagen tot het Bel­gisch Staatsblad telkens een mandaat verstreken is ook al zijn de bestuurders dezelfde gebleven.

Artikel 18

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris, zij stellen het dagelijks bestuur voor van de vereniging.
Samen met nog een adjunct-secretaris zijn de overige leden van de raad, bestuurders.
In geval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of daarna door de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel 19

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt de doorslag. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De financiële dagafschriften moeten wor­den voorgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 20

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de verenging noodzakelijk of dienstig zijn.
Alle bevoegdheden die de wet en deze statuten niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.

Artikel 21

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan de afgevaardigd bestuurder gekozen onder zijn leden en waarvan de raad van bestuur de machten vaststelt.
Deze afgevaardigde bestuurder kan tevens bijzondere en beperkte volmachten krijgen van de raad van bestuur om bepaalde rechtshandelingen te stellen.

Artikel 22

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte en treedt in rechte op als eiser of als verweerder, door toedoen van de voorzitter en secretaris of drie (3) bestuurders die gezamenlijk handelen.

Artikel 23

Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie, hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.

Artikel 24

De secretaris, en bij diens afwezigheid, de voorzitter, is gemachtigd, ten voorlopige of definitieve titel, de giften te aan­vaarden die aan de verenging worden gedaan en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan.

Titel 6. – Huishoudelijk Reglement

Artikel 25

De raad van bestuur moet aan de algemene vergadering ter goedkeuring een huishoudelijk reglement voorstellen, aanvaarding gebeurt bij gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden. Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.

Titel 7. -Algemene bepalingen

Artikel 26

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december. Binnen zes maanden na einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af, en maakt de inventaris en de jaarrekening op, alsmede de begroting voor het volgend jaar.
Deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de verenging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op welke andere wijze dan ook aan de leden worden uitgekeerd.
De rekeningen en de begroting zijn ter inzage voor de vaste leden op de jaarvergadering.
De jaarlijkse rekeningen en de ledenlijsten worden ieder jaar door de zorgen van de raad van bestuur neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de verenging is gevestigd.

Artikel 27

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de bijzondere algemene vergadering, met vier vijfde (4/5) meerderheid van de aanwezige stemmen, alsook door de rechter.

Artikel 28

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een gelijkaardige vereniging, stichting of inrichting, die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft.

Artikel 29

Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens de wet van twee mei tweeduizend en twee aangaande de verengingen zonder winstoogmerk.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd, op de bijzondere algemene vergadering te Rumst op 23 januari 2005 en voor gelezen en voor akkoord getekend door de aanwezige leden. Er werd tevens beslist om alle aanwezige leden als effectief lid te aanvaarden.:

RAAD VAN BESTUUR ( Belgisch staatsblad )

Samenstelling. wijziging en functieverdeling Raad Van Bestuur 

Voorzitter Jos Stouthuysen, Koningin Astridlaan 19, 2300 Turnhout
Vice -voorzitter 
Secretaris Philippe Schoonjans, Rankhove 2, 1540 Herne
Penningmeester Hans Blancke, Frans Louwersstraat 4, 9032 Wondelgem
Bestuurslid Lou Driesen, Jef Peetersstraat 17, 2300 Turnhout
Bestuurslid Kathy Braeckman, Broekstraat 9, 9290 Overmere
Bestuurslid Brigitte Bracke, Wilgenpark 35, 9290 Overmere

Indéfini